Digitraffic
magnifying glass

Meriliikenne

Avointa dataa Suomen meriltä ja järviltä.

Yleistä tietoa

Meriliikenteen tiedot syntyvät VTS Finlandin ja Väyläviraston operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä. Avoimet meriliikenteen tiedot sisältävät tällä hetkellä:

 • Merivaroitustiedot. Merivaroitustietojen avulla voidaan hakea voimassa olevat kauppamerenkulun väylien turvalaitepoikkeamat sekä voimassa olevat merivaroitukset.

 • Satamien aikataulutiedot. Portnet-järjestelmästä saatavien Suomen satamien aikataulutietojen kautta voidaan hakea kauppamerenkulun alusten satamatietoja

 • Alusten sijaintitiedot. AIS (Automatic Identification System) on alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytetty järjestelmä. Lisätietoa.

 • Talvimerenkulun avustustiedot Baltice-järjestelmästä

 • Meren tilan arviointi dataa älypoijuilta

 • Vesiliikenteen häiriötiedot

 • Turvalaiteviat

 • Näihin liittyvät metatiedot

Sisältö

REST/JSON-rajapinnat

Rajapintojen Swagger-kuvaukset

Rajapintakuvaukset löytyvät Swagger-dokumentaatiosta

Merivaroitukset

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/nautical-warnings/published

Merivaroitukset haetaan POOKI-järjestelmästä.

Merivaroituksiin liittyvää metadataa ei ole digitrafficista saatavilla.

Satamakäynnit

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/port-calls

Satamakäynnit haetaan Portnet -järjestelmästä.

Metadatat:

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/metadata/locations

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/metadata/vessel-details

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/metadata/code-descriptions

Alusten sijaintitiedot

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/locations/latest

Alusten sijaintitiedot ja metatiedot kerätään laivojen lähettämien AIS-viestien perusteella. (Lisätietoa).

Metadatat:

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/metadata/vessels

Talvimerenkulun avustustiedot

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/winter-navigation/dirways

Avustustiedot haetaan Baltice -järjestelmästä.

Metadatat:

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/winter-navigation/ports

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/winter-navigation/ships

Meren tilan arviointi (SSE)

Data + metadata:

https://meri.digitraffic.fi/api/v1/sse/latest

Meren tilan arviointi -data haetaan TLSC-järjestelmästä, joka kerää ja analysoi älypoijujen lähettämää dataa julkaistavaan muotoon.

Data päivitetään 30 minuutin välein.

Vesiliikenteen häiriöt

https://meri.digitraffic.fi/api/v2/bridge-lock/disruptions

Vesiliikenteen häiriöt haetaan POOKI-järjestelmästä.

Data päivitetään 10 minuutin välein.

Turvalaiteviat

https://meri.digitraffic.fi/api/aton/v1/faults

Turvalaiteviat haetaan POOKI-järjestelmästä.

Data päivitetään 10 minuutin välein.

MQTT WebSocket -rajapinnat

Laivojen sijainteja ja älypoijudataa voi kuunnella WebSocket-rajapinnoista. Käytetty protokolla on MQTT over WebSockets, joka mahdollistaa ainoastaan haluttujen tietojen vastaanoton topicien avulla.

Tuotannon osoite on wss://meri.digitraffic.fi:61619/mqtt

Kirjautuessa tulee käyttää SSL-yhteyttä. Lisäksi palveluun täytyy kirjautua seuraavin tiedoin:

 • userName:digitraffic
 • password:digitrafficPassword

Pahon JS-clientia käyttäessä osoite on pelkkä meri.digitraffic.fi ja portti 61619, esimerkki alempana.

Testin osoite vastaavasti meri-test.digitraffic.fi

Topicit

Alusten topicit

Topicit ovat seuraavanlaista muotoa:

 • vessels/<mmsi>/metadata
 • vessels/<mmsi>/locations
 • vessels/status

Esimerkkejä alusten viestitilauksista

vessels/#         # Kaiken mahdollisen datan tilaaminen
vessels/+/locations    # Kaikkien alusten sìjainnit
vessels/+/metadata    # Kaikkien alusten metadatat
vessels/<mmsi>/+     # Yhden aluksen sijainnit ja metadata
vessels/<mmsi>/locations # Yhden aluksen sijainnit
vessels/<mmsi>/metadata n # Yhden aluksen metadata

Alusten viestimuodot

Aluksen metadata-viesti

{
 "type":"VESSEL_METADATA",
 "data":{
  "mmsi":255805753,
  "name":"CHRISTIAN ESSBERGER",
  "shipType":80,
  "referencePointA":79,
  "referencePointB":22,
  "referencePointC":8,
  "referencePointD":8,
  "posType":1,
  "draught":61,
  "imo":9212498,
  "callSign":"CQCC",
  "eta":176640,
  "timestamp":1487938960141,
  "destination":"PORVOO"
 }
}

Aluksen sijainti -viesti

{
 "type":"VESSEL_LOCATION",
 "data":{
  "mmsi":563907000,
  "type":"Feature",
  "geometry":{
   "type":"Point",
   "coordinates":[24.951581666666666,59.49639333333334]
  },
  "properties":{
   "sog":0.1,
   "cog":169.3,
   "navStat":5,
   "rot":0,
   "posAcc":true,
   "raim":false,
   "heading":311,
   "timestamp":34,
   "timestampExternal":1487938959356
  }
 }
}

SSE topicit

Topicit ovat seuraavanlaista muotoa:

 • sse/status
 • sse/site/<site-id>

Esimerkkejä SSE-viestitilauksista

sse/#            # Kaiken mahdollisen datan tilaaminen
sse/status         # Status viestien tilaaminen
sse/site/+         # Kaikkien asemien datan tilaaminen
sse/site/<site-id>     # Yhden aseman datan tilaaminen

SSE-data -viesti

{
  "siteNumber" : 8659,
  "type" : "Feature",
  "geometry" : {
   "type" : "Point",
   "coordinates" : [ 21.37694, 61.64541 ]
  },
  "properties" : {
   "siteName" : "Kelloniemi_2",
   "siteType" : "FLOATING",
   "lastUpdate" : "2019-05-21T09:02:10Z",
   "seaState" : "CALM",
   "trend" : "NO_CHANGE",
   "windWaveDir" : 200,
   "confidence" : "GOOD",
   "heelAngle" : 2.2,
   "lightStatus" : "OFF",
   "temperature" : 28
  }
}

Yksinkertainen JavaScript MQTT WebSocket -client

Alla olevassa koodissa viitataan puuttuvaan muuttujaan clientName, täydennä siihen sovelluksesi nimi.

HUOM! Mikäli et hae dataa jatkuvasti, sulje yhteys kutsumalla client.disconnect().
Esimerkkikoodissa yhteys katkaistaan 30 s kuluttua.

<html>
<head>
  <title>Testiclient for vessel locations</title>
  <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js" ></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.2/mqttws31.min.js"></script>

  <script>
    const lines = [];
    var messageCount = 0;
    let client;

    function connect() {
      console.log('trying to connect marine mqtt...');

      // enter a valid client name to fix the syntax error
      client = new Paho.MQTT.Client("meri-test.digitraffic.fi", 61619, clientName);

      client.onConnectionLost = function (response) {
        console.info(Date.now() + ' Connection lost:' + response.errorMessage);
      };

      client.onMessageArrived = function(message) {
        messageCount++;

        addMessage(message);

        updateList();
      };

      const connectionProperties = {
        onSuccess:onConnect,
        mqttVersion:4,
        useSSL:true,
        userName:"digitraffic",
        password:"digitrafficPassword"
      };

      client.connect(connectionProperties);

      window.setInterval(logMessageCount, 60*1000);
    }

    function disconnect() {
      client.disconnect();
    }

    function logMessageCount() {
      console.info(Date.now() + ' ' + messageCount + ' messages per minute');
      messageCount = 0;
    }

    function onConnect() {
      console.info(Date.now() + ' Connection open');

      client.subscribe("vessels/#");
    }

    function addMessage(message) {
      const text = convert(message);

      if (lines.length > 100) {
        lines.shift();
      }

      lines.push(text);
    }

    function updateList() {
      $(".messages").html(lines.join('<br/>'));
    }

    function convert(message) {
      const content = message.payloadString;
      const topic = message.destinationName;
      const time = Date.now();
      const json = JSON.parse(content);
      let deltaMs;

      if (typeof json.properties === "undefined") {
        deltaMs = time - json.timestamp;
      } else {
        deltaMs = time - json.properties.timestampExternal;
      }

      return "{ now: " + time + ", &Delta;timeMs: " + deltaMs + ", topic: \"" + topic + "\", content: " + content + " }";
    }

    connect();
    
    // disconnect after 30 seconds
    setTimeout(disconnect, 30000);
  </script>
</head>
<body>
  Messages:
  <div class="messages" />
</body>
</html>

Yksinkertainen Python MQTT WebSocket -client

Vaihda APP_NAME muuttujan sisältö oman sovelluksesi nimi.

HUOM! Mikäli et hae dataa jatkuvasti, sulje yhteys kutsumalla client.disconnect().
Esimerkkikoodissa yhteys katkaistaan 30 s kuluttua.

import uuid
import paho.mqtt.client as mqtt
import time

APP_NAME = 'Junamies/FoobarApp 1.0'

def on_message(client, userdata, message):
  print('message received', str(message.payload.decode('utf-8')))

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
  if rc == 0:
    print('Connected')
    client.subscribe("tms/#")
  else:
    print('Failed to connect, return code %d\n', rc)

client_name = '{}; {}'.format(APP_NAME, str(uuid.uuid4()))
client = mqtt.Client(client_name, transport="websockets")

client.username_pw_set('digitraffic', 'digitrafficPassword')
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.tls_set()
client.connect('tie.digitraffic.fi', 61619)

client.loop_start()
time.sleep(30)
client.loop_stop()

client.disconnect()

Käyttörajoitukset

Katso Ohjeita ja lisätietoa rajapintojen käyttöön > Yleistä huomioitavaa

bug_reportLöysitkö virheen? Auta meitä parantamaan tätä sivua.